ទូរស័ព្ទ/Whatsapp/Wechat/Telegram៖+86 18858875050   អ៊ីមែល៖ fangyongmachine@gmail.com

ម៉ាស៊ីនផលិតថង់សំរាម