ජංගම/Whatsapp/Wechat/Telegram:+86 18858875050   විද්යුත් තැපෑල: fangyongmachine@gmail.com

කුණු බෑග් සෑදීමේ යන්ත්‍රය